Oferta

Diagnoza procesów integracji sensorycznej 320 PLN
Rediagnoza procesów integracji sensorycznej 160 PLN
Terapia integracji sensorycznej (50 min) 90 PLN
Diagnoza psychologiczna małego dziecka do 3 lat Dziecięcą Skalą Rozwojową 150 PLN
Terapia ręki (50 min) 90 PLN
Konsultacja psychologiczna dziecka (55 min) 90 PLN

Na czym polega diagnoza?

Diagnozę przeprowadzam podczas 4 spotkań. Każde z nich trwa ok. 50 min. Podczas pierwszego spotkania przeprowadzam rozmowę z rodzicem/rodzicami pod nieobecność dziecka. Następnie dwukrotnie spotykam się z dzieckiem (rodzic jest na sali). Obserwuję wtenczas spontaniczną aktywność dziecka, przeprowadzam próby Obserwacji Klinicznej oraz Testy Południowokalifornijskie. Następnie, po kilku dniach, spotykam się z rodzicami, by omówić pisemny raport z diagnozy. Na koniec omawiam z rodzicami program domowych aktywności, najczęściej zabaw, opracowany indywidualnie pod kątem potrzeb dziecka. Z doświadczenia wiem, że wiele rodzin dobrze się przy tym bawi.

Wywiad dostarcza mi informacji o tym, jak dziecko funkcjonuje na co dzień. Przede wszystkim chodzi o to, jak reaguje na bodźce zmysłowe (dotyk, dźwięk, wrażenia wzrokowe, ruch, zapach, smak), ale również o to, jak kontroluje swoje zachowanie i emocje, jaki jest poziom jego uwagi na zadaniu. Rodzic udziela mi także informacji o rozwoju dziecka i o ewentualnych czynnikach mających wpływ na jego przebieg np.: choroby, urazy, alergie, wady kręgosłupa, słuchu czy wzroku.

Obserwacja spontanicznych aktywności dziecka w czasie spotkania diagnostycznego jest szczególnie ważna w przypadku młodszych dzieci lub dzieci z poważniejszymi zaburzeniami rozwoju. Potrzebują one zwykle więcej czasu i swobody na oswojenie się z nowym miejscem, osobą i sytuacją. Obserwacja ta daje mi informacje o stanie pobudzenia dziecka, a także o potrzebie kontroli sytuacji wokół siebie. Pokazuje jakie zabawy dziecko wybiera, a jakich unika. Oceniam uwagę dziecka na zadaniu, jego aktywność, jakość komunikacji i umiejętność wchodzenia w relacje z nową osobą.

Obserwacja Kliniczna jest szeregiem prostych prób aktywności, w głównej mierze ruchowych. Dotyczą one zadań, w których dziecko wykonuje proste ruchy ciała, uruchamia swoje mięśnie, naśladuje czynności prezentowane przez badającego.

Południowokalifornijskie Testy Integracji Sensorycznej są wystandaryzowane dla dzieci od 4 roku życia. W przypadku dzieci młodszych również przeprowadzam testy, jeśli jest to możliwe, ale traktuję je jako próby kliniczne.

Na czym polega rediagnoza?

Rediagnoza to powtórna diagnoza procesów integracji sensorycznej, którą przeprowadzam zazwyczaj po roku od podjęcia terapii i pracy z dzieckiem w domu. Służy ona ocenie postępów dziecka i ewentualnie wytyczeniu dalszego kierunku terapii. U dzieci zdrowych rediagnozę przeprowadzam po wakacjach, u dzieci z zaburzeniami rozwoju – nieznacznie później.

Na czym polega terapia?

Terapia integracji sensorycznej to tzw. naukowa zabawa, ukierunkowana na indywidualne, zdiagnozowane wcześniej, potrzeby sensoryczne dziecka. Podczas zajęć mających na pozór charakter jedynie wesołej zabawy dostarczam dziecku tych bodźców, na które jego system nerwowy ma największe zapotrzebowanie. Dbam o to, by dziecko otrzymało kontrolowaną ilość wrażeń zmysłowych z różnych modalności – z systemu przedsionkowego, proprioceptywnego, dotykowego, wzrokowego, węchowego oraz słuchowego. Zadania tak konstruuję, by były dla dziecka możliwym do osiągnięcia wyzwaniem, by mogło ono osiągnąć sukces i odczuć satysfakcję.

Ćwiczenia przeprowadzam na sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt oraz pomoce służące do stymulacji układu nerwowego. Pomoce i sprzęt wciąż uzupełniam specjalnie pod kątem potrzeb dzieci, które przychodzą do mnie na terapię.

Czas trwania terapii dostosowuję indywidualnie. Przeciętnie u dzieci z normą intelektualną i bez zaburzeń neurologicznych trwa ona od jednego roku do dwóch lat. Natomiast dzieciom z zaburzeniami neurologicznymi oraz uszkodzeniami narządów zmysłów potrzebna jest stała stymulacja sensoryczna. W tym  przypadku terapia integracji sensorycznej ma charakter wspierający leczenie i inne działania terapeutyczne.

Na czym polega badanie DSR?

Dziecięca Skala Rozwojowa (DSR) to test psychologiczny do badania dzieci od 2 miesiąca życia do 3 lat. Diagnozuję nim aktualny poziomu rozwoju dziecka. Umożliwia mi on wczesne wykrycie sygnałów nieprawidłowości rozwojowych oraz mocnych stron funkcjonowania dziecka. Wyniki badania pozwalają określić kierunek oddziaływań stymulujących lub korygujących rozwój psychomotoryczny dziecka. Badanie trwa od 30 do 60 min.